IRFC V Burton 04-24IRFC V Lincoln 03-24DKRFC V Coventry 03-24Coventry Rugby V Ampthill 02-24NRFC V DKRC 02-24Irfc v Lrfc 02-24DKRFC v Cambridge 02-24Coventry - Pirates 01-24DKRFC V Ampthill 10-24DKRFC V London Scottish 11-23Coventry V Doncaster 11-23